Програмски активности

  За реализација на нашата Програма за дејствување ги предвидовме следните задачи:

 • Истражување на јавното мнение;
 • Подигање на јавната свест преку организирање на кампањи, трибини, советувања, форуми и сл;
 • Поттикнување и поддршка на иновативноста како пристап кон поставените цели;
 • Истражувачки активности од областа на одржливиот урбан развој и квалитетот на живеење;
 • Стратешко планирање и развој и имплементација на конкретни програми и проекти;
 • Вмрежување и учество во заеднички проекти со други релевантни носители;
 • Соработка со експерти тела и организации ;
 • Соработка со надлежните државни институции ;
 • Лобирање кај властите заради актуализирање на потребите од промени во сферите од интерес на Здружението;

programski aktivnosti