За Нас

Ние веруваме дека само во одржливи урбани средини квалитетот на живеење може да се воздигне до ниво на цивилизациска придобивка достапна за секого и за сите.

Во нашата визија активното учество на граѓаните ги решава проблемите на урбаната средина скратувајќи го простор-времето помеѓу идеите и нивното реализирање. Само вака општо прифатените иницијативи ќе се трансформираат во успешни политики за одржлив урбан развој.

Партнери