Програма за дејствување

  За реализација на нашата Програма за дејствување ги предвидовме следните задачи:

 • Истражување на јавното мнение
 • Подигање на јавната свест преку организирање на кампањи, трибини, советувања, форуми и сл.
 • Поттикнување и поддршка на иновативноста како пристап кон поставените цели
 • Истражувачки активности од областа на одржливиот урбан развој и квалитетот на живеење
 • Стратешко планирање, развој и спроведување на конкретни програми и проекти
 • Вмрежување и учество во заеднички проекти со други соодветни носители
 • Соработка со експертни тела и организации
 • Соработка со надлежните државни институции
 • Лобирање кај властите заради актуализирање на потребите од промени во сферите од интерес на Здружението