Заложбите на АРХАМ

АРХАМ се залага за градење на такви соработки помеѓу луѓето кои имаат моќ да ги променат нештата во корист на одржливиот урбан развој.
Наша мисија е да предизвикаме сплотена акција помеѓу граѓанското општество, професионалците и јавната власт заради:

  • Премостување на постоечките административни бариери и професионалната изолираност,
  • Ефикасна борба со последиците од климатските промени,
  • Иновативен пристап кон затворањето на јазот меѓу одржливоста на природните ресурси и урбаниот раст
  • Промовирање на квалитетот на живеење како право и обврска како на заедницата, така и на поединецот

Своите заложби ги преточивме во Програма за дејствување на чие осовременување и надградување постојано работиме.

 

 

Завршни сметки:

  1. ARHAM – ZAVRSHNA SMETKA 2012
  2. ARHAM – ZAVRSHNA SMETKA 2013
  3. ARHAM – ZAVRSHNA SMETKA 2014